Бүтээгдэхүүний процессоос хог хаягдлыг бууруулах

jg