Тогтвортой савлагааны шийдлүүд:Илүү эко, бага хог хаягдал